Privacystatement

Privacyverklaring Topic OT&S
INLEIDING


Deze verklaring is van toepassing op alle door Topic OT&S geleverde producten en diensten.
Topic OT&S, gevestigd te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


Topic OT&S verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Gegevens die Topic OT&S van u nodig heeft of noodzakelijk kunnen zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Topic OT&S in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
" Voorletters
" Voornaam
" Achternaam
" Geslacht
" Geboortedatum
" Bedrijfsnaam / Bedrijfsgegevens
" Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
" Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
" E-mailadres
" Bankgegevens

VERWERKT TOPIC OT&S OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden. Topic OT&S verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Topic OT&S, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
" U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
" U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
" Om goederen en diensten bij u af te leveren.
" Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Topic OT&S gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Topic OT&S zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacystatement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Topic OT&S zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Topic OT&S verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

N KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK (OPENBARE GEDEELTE)

Topic OT&S gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar privacy@topic-ots.nl.

BEVEILIGING

Topic OT&S hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Topic OT&S heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Topic OT&S toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Topic OT&S gebruik maakt van de diensten van derden, zal Topic OT&S in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

UW PRIVACY RECHTEN

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Topic OT&S u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@topic-ots.nl.

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacystatement kunt u contact met ons opnemen, via privacy@topic-ots.nl.

Dit privacystatement is opgesteld d.d. 17 mei 2018