Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Informatie

Een goed arbobeleid draagt bij aan een beter werkklimaat. Een goed werkklimaat heeft een positieve invloed op terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit draagt direct en indirect bij aan verbetering van de bedrijfsresultaten.

Om een arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat de werkgever inzicht heeft in de risico's die zich in zijn bedrijf of instelling voordoen. Dit inzicht helpt de werkgever om de risico's adequaat te kunnen aanpakken. -

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E.

Realisatie van de Risico-inventarisatie en -evaluatie

Het is essentieel om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk duidelijk in kaart te brengen. Pas dan kan een goed arbeidsomstandighedenbeleid worden gevoerd.
In de RI&E wordt nagegaan of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van werknemers te voorkomen. Tevens wordt geïnventariseerd of er nog risico’s zijn die moeten worden aangepakt.
Het is, ter bevordering van het draagvlak, sterk aan te bevelen dat werkgever en werknemers (vertegenwoordiging) samenwerken bij de realisatie van de RI&E.
Bepaalde risico’s zijn alleen met een deskundig oog goed in te schatten.
In het bij de RI&E behorende plan van aanpak wordt vastgelegd welke risico’s, wanneer worden aangepakt. De maatregelen zullen erop gericht moeten zijn om ziekte, ongevallen en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Realisatie van het Plan van Aanpak

Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd en beoordeeld, moet een plan van aanpak (pva) worden opgesteld. Over het pva dient met de werknemers te worden overlegd. De realisatie van de voorgestelde maatregelen uit de RI&E is vaak een lange-termijn-kwestie. Daarom heeft het de voorkeur om het pva de vorm te geven van een meerjarenplan. De wet stelt overigens geen specifieke eisen aan de vormgeving van het schriftelijke pva.

     * Uit de hierboven gepubliceerde teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
* Informatiebron - www.arbeidsinspectie.nl