VCA Informatie

Algemene Informatie VCA

VCA staat voor "VGM Checklist Aannemers". VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA is ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-) chemie en wordt inmiddels ver daarbuiten toegepast. VCA is niets meer of minder dan een checklist om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen en het milieu te sparen. De VCA is geen norm. Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA voldoen in de praktijk aan belangrijke arbowet- en regelgeving. Bijvoorbeeld: het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), aan kunnen tonen dat medewerkers worden geïnstrueerd, aantoonbaar toezien op veilig werken, keuren van materieel. VCA is geen garantie dat aan alle arbowet- en regelgeving wordt voldaan.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin allebei hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 is onder andere geregeld dat werkgevers hun werknemers doeltreffend moeten inlichten over de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s.

Aan de andere kant hebben werknemers de verantwoordelijkheid alert te zijn op gevaarlijke situaties en deze te melden. Verder dienen zij zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de werkgever.

Veel bedrijven in de bouw en aannemerij zijn tegenwoordig VCA-gecertificeerd en ook vanuit die invalshoek zijn werkgevers verplicht hun werknemers goede instructies te geven over veilig werken. Aan onderaannemers worden eveneens eisen gesteld ten aanzien van kennis op het gebied van veiligheid. Met het diploma van de opleiding Basisveiligheid is aantoonbaar dat aan die eisen wordt voldaan.

Regelgeving VCA

VCA is geen wettelijke regeling maar speelt in op wettelijke regelingen en/of vult deze aan. Als men VCA heeft, kan men aantonen dat aan een aantal wettelijke verplichtingen volgens de Arbo-wet is voldaan. De door het NIBHV ontwikkelde les- en leerstof en de examens voldoen aan de eindtermen die het Centraal College van Deskundigen VCA heeft vastgesteld.

Voordelen

Voor de organisatie met een VCA certificaat zijn de belangrijkste voordelen:

 • Gestructureerde zorg voor VGM zaken
 • Motiverend voor de werknemers
 • Voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
 • Voldoen aan de eis van opdrachtgevers
 • Brede en internationale acceptatie
 • Onafhankelijke periodieke toetsing
 • Niet langer allerlei VGM-controlelijstjes van opdrachtgevers hoeven invullen

Een levend VCA-systeem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen. Voor opdrachtgevers is het al of niet hebben van een VCA-certificaat een goed selectiecrite-rium bij het uitbesteden van risicovolle werkzaamheden. Heeft het bedrijf VCA dan is het vertrouwen dat dit werk veilig zal worden uitgevoerd gerechtvaardigd.

Centrale Examenbank

Vanaf 1 januari 2004 wordt t.b.v. de VCA examinering een Centrale Examenbank gerealiseerd. De gevolgen zijn in grote lijnen de volgende;

 • De flexibiliteit in examendocumenten zal drastisch verminderen. Wekelijks zullen er door de Centrale Examenbank BVCA en één voor VOL-VCA-examens ter beschikking worden gesteld aan het NIBHV. Een examen aanvragen buiten deze vastgestelde momenten om zal mogelijk zijn, doch zal wel leiden tot hogere kosten.
 • Het aanvragen van examens voor VVL-VCA is vanaf 1 januari 2004 niet langer mogelijk.
 • De examens aangevraagd bij het NIBHV zullen niet door het NIBHV ontwikkeld zijn, maar door het NIBHV moeten worden aangevraagd bij het ECABO.
Het Centraal College Van Deskundigen VCA ( CCVD-VCA ) heeft besloten tot de inrichting van de VCA Examenbank naar aanleiding van onrechtmatigheden die in de loop van 2002 door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid ( SSVV ) zijn geconstateerd. De VCA Examenbank is een werkorganisatie die moet gaan zorgen voor examinering van de kwalificaties volgens de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers ( VCA ).

Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ( ECABO ) in Amersfoort neemt in opdracht van en namens de SSVV de ontwikkeling en de bedrijfsvoering van de nieuw VCA Examenbank op zich, met als doel te komen tot een kwalitatief betere en efficiëntere manier van examinering.

Naast het ontwikkelen van een VCA Examenbank is een ander gevolg van de geconstateerde onrechtmatigheden dat de SSVV vanaf 1 januari 2004 persoonscertificatie onder EN 45013 niet meer zal ondersteunen en geen toestemming meer zal verlenen voor het gebruik van het VCA Logo op persoonscertificaten die niet gebaseerd zijn op examens uit de Centrale VCA Examenbank, één en ander onder toezicht van de daarvoor aangeduide Toezichthouder.

Verder heeft het CCVD-VCA in het kader van de wijzigingen van het stelsel van de VCA-examens besloten om na 1 januari 2004 geen examens meer af te nemen voor de kwalificatie VVL-VCA. Dit betekent dat personen, werkend als leidinggevenden in een VCA-gecertificeerd bedrijf, moeten gaan beschikken over de voor de VCA vereiste kwalificatie en na 1 januari 2004 het integrale examen VOL-VCA dienen af te leggen. Diploma's VVL-VCA blijven geldig tot 10 jaar na afgiftedatum.Soorten Opleidingen VCA
 • Basisveiligheid ( BVCA )
  • Deze module is bedoeld voor alle werknemers die praktisch bezig zijn in de bouw of de aannemerij. In verwante beroepsgroepen wordt ook reeds gevraagd naar deze opleiding. De module bestaat uit 11 hoofdstukken, waarin verplichte onderdelen stap voor stap zijn uitgewerkt. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. wet- en regelgeving, risico's en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, electriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Examinering en diplomering

De examinering van de VCA-opleidingen via het NIBHV staat onder toezicht van de Centrale Examenbank. Nadat het examen met voldoende resultaat is afgerond, ontvangt de kandidaat een persoonsgebonden diploma. De geldigheidsduur van het VCA-diploma is 10 jaar.